تاريخ هاي مهم

شروع ارسال مقالات 95/10/01
مهلت ارسال مقالات 96/04/02   96/06/23
نتايج داوري مقالات یک هفته بعد از ارسال مقاله 
مهلت پرداخت هزینه يك هفته بعد از پذيرش مقاله
تاريخ برگزاري كنفرانس 96/06/30

محل برگزاری کنفرانس در استان مازندران و شهر بابل و در30 شهریور ماه 1396 خواهد بود و مکان آن متعاقبا اعلام خواهد گردید.

حامیان علمي و رسانه اي
سايت هاي مرتبط
آمار بازدید كنندگان